მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება