"ინკლუზიური განათლების"სასერთიფიკატო ტრეინინგ-კურსი 70%-მდე ფასდაკლებით

თბილისი აკადემია
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები: ტრენინგ კურსები

„I T C“ -აკადემიაში დაიწყო მიღება 70%-მდე ფასდაკლებით დეკემბრის ჯგუფებში პროფესიულ-სასერთიფიკატო ტრეინინგ-კურსზე :,,ინკლუზიური განათლება“!!!

  • მიმდინარე ფასდაკლება ტრეინინგ-კურსზე და 400ლარის ნაცვლად გადაიხდით 130ლარს!
  • იჩქარეთ! აუცილებელია წინასწარ რეგისტრაცია!
  • შესაძლებელია სასურველი ჯგუფის არჩევა:
  1. I -ჯგუფი: კურსი ჩატარდება სასწავლო ცენტრში, შაბათ-კვირას 12.00სთ.30წთ.
  2. I I -ჯგუფი: დისტანციური კურსი,(ზუმის აპლიკაციის მეშვეობით) რომელიც ჩატარდება სამშაბათი-ხუთშაბათი 12სთ.ზე.

სრული კურსის მოიცავს 10საათს და გადანაწილდება დღეში 2სთ.30წთ.-იანი ლექციებით.

თითოეულ მსმენელს #უფასოდ გადაეცემა ტრეინინგ-კურსის ფარგლებში შემუშავებული ელექტრონული პროგრამის მასალები.

ტრეინინგ-კურსის საფასური მიმდინარე აქციით130ლარი!

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი - შემაჯამებელი ტესტირების საფუძველზე (ტესტირებაზე მონაწილეობის და სერთიფიკატის საფასური 20ლარი)

ITC- აკადემია გასცემს ორ ენოვან ლიცენზირებულ სერთიფიკატს!!! რომელიც აპრობირებულია, როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორში!

კურსს წარუძღვება: ფსიქოლოგი, ასოცირებული პროფესორი თბილისის ღია უნივერსიტეტში, მოწვეული ლექტორი ივანე ჯავახილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მოწვეული ლექტორი საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში - თეონა ნუცუბიძე.

სალექციო კურსი შემუშავებულია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად და ეფუძნება უახლეს კვლევებს და მეთოდებს!

ტრეინინგზე თეორიულ საკითხებთან ერთად განიხილება კონკრეტული პრაქტიკული ქეისები და დავალებები!

კურსი არ მოითხოვს რაიმე საბაზისო ცოდნას და განკუთვნილია: მასწავლებლებისთვის,სპეც.მასწავლებლებისთვის ფსიქოლოგებისთვის, სტუდენტებისთვის, მშობლებისთვის, სოც.მუშაკებისთვის, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მომუშავე პირთათვისექიმებისთვის და ნებისმიერი დაინტერსებული მსმენელისთვის!

ტრეინინგზე განსახილველი თემები:

1. ინკლუზიური განათლების რაობა

 ინკლუზიური განათლების დეფინიცია.

 ინკლუზიური განათლების მიზანი/ ები.

 ინკლუზიური განათლების სახეები.

 ინკლუზიური განათლების მოდელები.

 მულტიდისციპლინური გუნდი.

 ინკლუზიური განათლებისადმი დამოკიდებულება.

2. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების რაობა

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების განსაზღვრა.

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე (სსსმ).

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების კლასიფიკაცია:

• შეზღუდულიშესაძლებლობებისადაშეფერხებულიგანვითარებისმქონემოსწავლები.

• სოციალურ-ემოციურიპრობლემებისმქონემოსწავლები.

• ნიჭიერიმოსწავლეები.

• ნიჭიერი ბავშვების მახასიათებლები.

• ნიჭიერი ბავშვების სწავლება.

3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის (ისგ) რაობა.

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემადგენელი კომპონენტები:

• მოსწავლის ძლიერი და სუსტი მხარეები.

• გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნები.

• მიზნის მიღწევის ინდიკატორები და საშუალებები.

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (ისგ) და ეროვნული სასწავლო გეგმა (ესგ); მათ შორის მიმართების განსაზღვრა.

 გეგმის ადაპტაცია; ადაპტაციის სახეები:

• სასწავლო გეგმის აკომოდაცია.

• სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია.

• სასწავლო გეგმაში ალტერნატიული მიზნების შეტანა.

4. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის აკადემიური უნარების შეფასება:

 შეფასების მიზანი.

 შეფასების სტრატეგიები და სავარჯიშოები.

 კითხვის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.

 თხრობის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.

 წერის უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.

 მათემატიკური უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.

5. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემეცნებითი უნარების შეფასება:

 შეფასების მიზანი.

 შეფასების სტრატეგიები და სავარჯიშოები.

 მეტყველების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.

 მეხსიერების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.

 აზროვნების უნარის (და მისი კომპონენტების) შეფასება.

 სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე მოსწვლისათვის, შესაძლებლობის შესაბამისი, შეფასების მრავალფეროვანი დავალების შემუშავება და გამოყენება.

ტრეინინგის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი მიიღებს რჩევებს და მითითებებს ინდივიდუალურად თავიანთი პროფესიიდან და საქმიანობიდან გამომდინარე.

  • ტრეინინგ-კურსზე რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად: ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს( სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და სათაურის ზოლში მიუთითებთ კურსის დასახელებას) ან დაგვიკავშირდით ტელეფონზე: 555005201

  • იმისათვის რომ ისარგებლოთ მიმდინარე ფასდაკლებით - აუცილებელია რეგისტრაცია და უნდა მოახდინოთ ნაწილი თანხის (25 ან 30ლარის) ანგარიშსწორება, რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე, ხოლო სრულად გადაიხდით ტრეინინგის დაწყებამდე.

თანხის ანაგრიშსწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:

• ს.ს. „საქართველოსბანკი“ , ა/ა GE34BG0000000525726521

მიმღები: შპს „აკადემია“

იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: +995 555 005 201 ; +995 99 38 48 57

ელ-ფოსტა : itcacademy.edu@gmail.com

F-გვერდი: https://www.facebook.com/ITC-Academy-317905621686321

მის.: ვაჟა-ფშაველას გამზ.4, I -სადარბაზო, II-სართული.