ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

თბილისი სრული განაკვეთი თბილისის თავისუფალი აკადემია
მივლინება: არა
განათლება: დოქტორი
მეცნიერება/განათლება: უმაღლესი განათლება
თბილისის თავისუფალი აკადემია აცხადებს ღია კონკურსს სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

კონკურსი ცხადდება შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:
ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით:
პროფესორი -1; 
ასოცირებული პროფესორი - 1.

კერძო სამართლის მიმართულებით:
პროფესორი -1; 
ასოცირებული პროფესორი - 1.

სისხლის სამართლის  მიმართულებით:
პროფესორი -1; 
ასოცირებული პროფესორი - 1.

ძირითადი და დამატებითი მოთხოვნები:
 • პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  (აკადემიური ნიშნით):
 • განათლება:   დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
 • გამოცდილება:   სამეცნიერო - პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.
 • უნარები: კვლევითი უნარები; პედაგოგიური უნარები; საკომუნიკაციო უნარები.
 • დამატებითი მოთხოვნები: უცხო ენის ცოდნა (სასურველია).

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):
 • განათლება:  დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
 • გამოცდილება:  სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.
 • უნარები: კვლევითი უნარები; პედაგოგიური უნარები; საკომუნიკაციო უნარები.
 • დამატებითი მოთხოვნები: უცხო ენის ცოდნა (სასურველია).
 • პროფესორის თანამდებობაზე არჩევა ხდება 4 წლის ვადით.
 • კომისია წარმოდგენილ დოკუმენტაციას აფასებს შემდეგი კრიტერიუმებით, კონკურსანტის კვალიფიკაციის შესაბამისობას მის მიერ არჩეულ მიმართულებასთან.
 • კონკურსანტის კვალიფიკაციის შესაბამისობა მის მიერ არჩეულ მიმართულებასთან;
 • სამეცნიერო - პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება და სტაჟი;
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციების (მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები, სტატიები) რაოდენობა,  შესრულების დონე ან/და დამსახურებული შეფასებები, რეცენზირება,  რედაქტორობა, საავტორო გამოგონებები;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში, საგრანტო პროგრამებსა და საერთაშორისო ტრენინგებში მონაწილეობა;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო წოდებები;
 • საკონკურსოდ წარმოდგენილი სასწავლო კურსის სილაბუსი;
 • უცხო ენის ცოდნის დონე;
 • კომპიუტერული ტექნოლოგიების ცოდნის დონე.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
 • კონკურსანტის CV; 
 • შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები. ასევე უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომების ასლები;
 • სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (ბოლო 5  წლის განმავლობაში, წლების მითითებით); 
 • შესაბამის სფეროში სამეცნიერო - პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ელექტრონული და ნაბეჭდი ფორმით მის მიერ არჩეული სასწავლო კურსის სილაბუსი (სილაბუსები);
 • პირადობის მოწმობის ასლი; 
 • 2 ცალი ფოტო - სურათი 3X4-ზე, ელექტრონულად CD დისკზე; 
 • ბოლო პუბლიკაციის, ნაშრომის, წიგნის, მონოგრაფიის ეგზემპლარები ან ასლები; 
 • სხვა ინფორმაცია.

კონკურსის ჩატარების  ვადა:
კონკურსი გამოცხადდეს 2023 წლის 25 იანვარი;
აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 27 თებერვლიდან 10 მარტის  ჩათვლით; 
კონკურსის პირველი ეტაპი (საბუთების გადარჩევა)  -  2023 წლის 14 მარტი;
კონკურსის მეორე ეტაპი (საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება) - 2023 წლის 16 მარტი  (კონკურსანტებს გასაუბრების დრო ეცნობებათ განცხადებაში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე);
კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2023 წლის 22 მარტი..

საკონტაქტო რეკვიზიტები: 
ქ. თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. N46.  ტელ: +995 2 36 91 60