სამშენებლო-არქიტექტურული და გეოინფორმაციული პროგრამები_AutoCAD, ArchiCAD, Revit, Lumion, GIS

მივლინება: არა
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები: ტრენინგ კურსები
"ინტელექტ ცენტრი" გთავაზობთ სამშენებლო-არქიტექტურული - AutoCad, ArchiCad, Revit, Lumion და გეოინფორმაციული პროგრამის - Arc Gis პროფესიონალური დონის შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსების სრულ პაკეტს ფიზიკური და კორპორატიული პირებისთვის!

პროგრამები შეისწავლება პროფესიონალურდონეზე! სალექციო კურსები შემუშავებულია ამსფეროში მოღვაწეპროფესიონალი, სერტიფიცირებული პრაქტიკოსიტრენერების მიერ, თანამედროვე მეთოდებზე და საერთაშორი სოსტანდარტებზე დაყრდნობით!

განსაკუთრებული პირობა! გაითვალისწინეთ; ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს გადაეცემათ ყოველი ლექციის შემდეგ ლექციის მსვლელობისა სჩაწერილი ვიდეო გაკვეთილები, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარებათ მათ ახალი მასალის შესწავლასა და დავალებების შესრულებაში!

1. AutoCad
 • სამუშაო სივრცის მიმოხილვა მისი მოწყობა და შენახვა. შაბლონის, ზომის ერთეულების  და ფაილის ძირითადი პარამეტრების შერჩევა.
 • ხაზის, მულტიხაზის (Polyline) გმოყენებით მარტივი გეომეტრიული ფიგურის შექმნა, 
 • დინამიურ ჩანართში მონაცემების შეყვანის პრინციპი, 
 • პოლარული მიდევნება, ანუ კურსორის გრადუსულ ზომაზე მიბმა (Polar tracking), 
 • კურსორის სახასიათო წერტილებზე მიბმა (object snap),ობიექტების მიბმაზე მიდევნება,
 • ნავიგაციის და მონიშვნის ძირითადი პრინციპები,
 • მართკუთხედის და მრავალკუთხედის დახაზვის მეთოდები, ხაზის და მულტიხაზის სახელურებით რედაქტირების საშუალებები, წრეწირის და რკალის შექმნის ძირითადი მეთოდები და მათი რედაქტირება არსებული სახელურების მეშვეობით,
 • ელიფსის დახაზვის მეთოდები და ასევე მათი რედაქტირება,
 • ძირითადი რედაქტირების ხელსაწყოების (Move, rotate, trim, copy, mirror, fillet ა.შ) გამოყენება,
 • ერთსტრიქონიანი და მრავალსრიქონიანი ტექსტის შექმნადა რედაქტირება, ტექსტის სტილები. ორთოგონალური და დახრილი ზომის ხაზები. რკალის სიგრძის, დიამეტრის და რადიუსის ზომის ხაზები, კუთხის გრადუსული ზომის გამოტანა,
 • ახალი ბლოკის შექმნა და არსებული ბლოკების გამოყენება,
 • Layer - ების შექმნა და მათი გამოყენება,
 • ობიექტის ძირითადი პარამეტრების (ფერი, სისქე, ხაზის ტიპი) რედაქტირება,
 • საკუთარი შაბლონის შექმნა,ხაზვის სხვა საშუალებები, მრუდე წირი, წრფე, სხივის გამოყენება. 
 • წერტილების დასმა; გაყოფა რაოდენობის და ზომის მიხადვით. სპრალური ხაზის და ღრუბლის შექმნა,
 • დაშტრიხვა, ფერის ჩასხმა,რედაქტირების დამატებით ხელსაწყოების (Array, align, brake ა.შ) გამოყენება,
 • სწრაფი ზომების გამოტანა, საბაზისო ზომა, ზომათა ჯაჭვი. მულტილიდერის და ცხრილის შემნა და სტილის რედაქტირება,
 • დინამიური ბლოკების შექმნა, ჯგუფის შექმნა, ჯგუფის მენეჯერი და მისი გამოყენება,
 • დამხმარე საშუალებების გამოყრნრბით მანძილის, რადიუსის, კუთხის და ფართობის გაზომვა, კალკულატორის გამოყენება, სწრაფი მონიშვნის მეთოდები და ელემენტების რაოდენობის გამოანგარიშება,
 • სხვადასხვა ფორმატის ფაილის შემოტანა და მიბმა ავტოკადის დოკუმენტზე,ზომის და გეომეტრიული შეზღუდვების გამოყენება,SPDS ხელსაწყოების გამოყენება,ფაილის ოპტიმიზაცია გა გაწმენდა,
 • ნახაზის ფურცელზე გამოტანა, მასშტაბში დასმა და დასაბეჭდად მომზადება PDF ფორმატში.
 • 3D პრიმიტივების შექმნა.
 • 2D ხაზების და ფიგურების გადაყვანა 3D განზომილებაში,
 • 3D ფიგურებით ერთმანეთზეზე მოქმედება,3DSolid ელემენტები.
 • რთული 3D ფიგურების შექმნა და რედაქტირება (ფიგურების ფორმის ცვლა სხვადასხვა ხერხებით)
 • არსებული3D ბლოკების გამოყენება.
 • ინდუსტრიული ნახაზი 3D- ში.
 • არსებული მატერიალების გამოყენება და ახალის შექმნა
 • სცენის მომზადება, განათების დამატება.
 • ვიზუალიზაცია (ფოტო რენდერი)

ავტოკადის კურსის ღირებულება და პირობები:
 •  პირველი დონე - საბაზო - 8 ლექცია - ღირებულება - 300 ლარი 
 • მეორე დონე - გაძლიერებული - 8 ლექცია - ღირებულება - 350 ლარი
 • მესამე დონე - გაძლიერებული -  8 ლექცია - ღირებულება - 400 ლარი
 • მეოთხე დონე - პროფესიონალი - 8 ლექცია - ღირებულება - 450 ლარი
 • სრული კურსის ჯამური ღირებულება - 1500 ლარი. თანხის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად, დონეების მიხედვით.

2. ArchiCad:
 • სამუშაო არის მოწყოაბა (ინსტრუმენტების ზოლი, ერთეულები, საპროექტო ბადე, დამხმარე ფანჯრები და ა.შ),მრავალსართულიანი სახლის დაპროექტება, ყველა სამშენებლო კვანძის გამოყენებით და რედაქტირებით  (კარ-ფანჯარა, რიგელები, კოლონები და ა.შ) და ზომების გამოტანა,ახალი მასალების, ობიექტების, კარებების, ფანჯრების, კედლების, კოლონების, კოჭების შექმნა, ჩატვირთავა და შენახვა,მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა,
 • არსებული შრეების მიმოხილვა,დამხმარე 2D ინსტრუმენტების (line, polyline და ა.შ) გამოყენება,სრული პროექტის და ცალკეული კვაძების გადატანა შესაბამისი ზომის ფურცლებზე, მასშტაბში მოყვანა და დაბეჭდვა.
 • რთული კონსტრუქციის მრავალსართულიანი სახლის და პროექტება,
 • პროექტის მიბმა არსებულ ლანდშაფტთან (რეალური გეოდეზიური მონაცემებით),
 • პროექტში არსებულ შრეებთან (Leyers) მუშაობა, ახალი შრეების შექმნა.
 • რთული კონსტრუქციის ობიექტების შექმნა, შენახვა სხვადასხვა ფორმატში და საკუთარი ბიბლიოთეკების შექმნა.
 • Morphm, Shell ხელსაწყოების გამოყენება.
 • 3D მოდელის მატერიალებზე მუშაობა, არსებული მატერიალების გამოყენება
 • ახალი მატერიალების შექმნადა რედაქტირება.
 • ვირტუალური გარემოს მომზადება ვიზუალიზაციისთვის. 3D ხედის ფოტოზე მორგება.
 • სცენის მომზადება, ბუნებრივი და ხელოვნური განათების მოზყობა.
 • ვიზუალიზაცია (ფოტო რენდერი)
 • დამუშავებული მასალის გამოყენება პროექტში.

არქიკადის კურსის ღირებულება და პირობები:
 •  პირველი დონე - საბაზო - 8 ლექცია - ღირებულება - 300 ლარი 
 • მეორე დონე - გაძლიერებული - 8 ლექცია - ღირებულება - 350 ლარი
 • მესამე დონე - გაძლიერებული -  8 ლექცია - ღირებულება - 400 ლარი
 • მეოთხე დონე - პროფესიონალი - 8 ლექცია - ღირებულება - 450 ლარი
 • სრული კურსის ჯამური ღირებულება - 1500 ლარი. თანხის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად, დონეების მიხედვით.

3. Revit   
რევიტის კურსი
რევიტი არქიტექტურული ან მეპი:
კურსით შეისწავლება:
 • პროგრამის საწყისი ეკრანი; მოდელის სახეები; ლენტა;
 • სწრაფი წვდომის პანელი; თვისებების პალიტრა; ნავიგაციის ინსტრუმენტები; 
 • ხედების და ფანჯრების მართვა; ნავიგაციის პანელი და ხედების კუბი; ობიექტების მონიშვნა.
 • ახალი პროექტის შექმნა; დონეები და ღერძები;
 • DWG ფაილთან კავშირი; ღერძების შექმნა ფონური სურათის ხაზებზე; ღერძების და დონეების რედაქტირება; კედლის აგების ინსტრუმენტები; კედლების განთავსება; კედლის ტიპების შექმნა; 1 სართულის კედლების შექმნა; კედელში ფორმის ამოჭრა;
 • გადაფარვის შექმნა; გადაფარვა პროექტის მიხედვით; მეორე სართულის შექმნა; რედაქტირების ინსტრუმენტები;
 • ტიხარების ჩასმა პროექტში;
 • ფანჯრების და კარებების ჩასმა.
 • ოჯახების რედაქტორი; საყრდენი სიბრტყეები; შაბლონები; მოდელირება;
 • ფანჯრები და კედლები პროექტის მიხედვით; აივნის ვიტრაჟის შექმნა და სხვა...

კურსის ღირებულება და პირობები:
 •  პირველი დონე - საბაზო - 8 ლექცია - ღირებულება - 400 ლარი 
 • მეორე დონე - გაძლიერებული - 8 ლექცია - ღირებულება - 450 ლარი

4. LUMION - ლუმიონი! უახლესი კომპიუტერული პროგრამა!!!

Lumion 3D - ეს არის ვიზუალიზაციის პროგრამა, რომელიც რეალურ დროში რენდერისთვის გამოიყენება. მასში შესაძლებელია საკმაოდ კარფი ხარისხის სურათების და ვიდეოს შექმნა, ანიმირება.
კურსებს უძღვება პრაქტიკოსი ტრენერი, არქიტექტორი მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით!!!
კურსის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს ნებისმიერი სირთულის ნამუშევრების გაკეთებას!

კურსის ღირებულება და პირობები:
 პირველი დონე - საბაზო - 5 ლექცია - ღირებულება - 300 ლარი 
 მეორე დონე - გაძლიერებული - 5  ლექცია - ღირებულება - 350 ლარი

5. ArcGis 10.4
კურსი ორიენტირებულია ნებისმიერი მსურველისთვის; ფიზიკური და კორპორატიული მომხმარებლებისთვის, სტუდენტებისთვის!
გაითვალისწინეთ! ჩვენს მიერ მომზადებულია: ამერიკის  საელჩოს, საქნახშირის, თელასის, საჯარო რეესტრის, ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერის, საქართველოს რკინიგზის, კავკასუს ონლაინის, იუსტიციის სახლის და სხვა წამყვანი კომპანიის კადრები!ასევე გთავაზობთ; ექსპრეს ტრენინგების ჩატარებას ქალაქგარეთ, (ლისის ტბასთან) სასტუმრო რანჩოს სატრენინგო აუდიტორიაში! რანჩო იხილეთ ბმულზე - HTTP://www.facebook.com/media/set/?set=a.653289834776786.1073741838.550181635087607&type=1

სასწავლი პროგრამა:
გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა არის კომპიუტერულ რუკებსა და მონაცემთა ბაზებზე დაფუძნებული საინფორმაციო სისტემა, რომელიც გამოიყენება სივრცეში განთავსებული მონაცემების შეგროვების, შენახვის, მართვისა და ანალიზისთვის.

გეოინფორმაციული სისტემები რამდენიმე ძირითადი მიმართულებისგან შედგება:
 • 1. გეოინფორმაციული სისტემები
 • 2. გეომონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 
 • 3. ლანდშაფტების 3D მოდელირება
 • 4. გამოყენებითი კარტოგარფიის და გეოდეზიის საფუძვლები (GIS-ის სპეციალისტებისა და საჯარო რეესტრის ავტორიზებული ამზომველი ორგანიზაციებისათვის). 

ვინ შეიძლება შეიწავლოს GIS -ის პროგრამა? პირმა, რომელიც ფლობს: ** გეოგრაფიას** კარტოგრაფიას** ტოპოგრაფია-გეოდეზიას** სხვა საბუნებისმეტყველო დარგებს** არქიტექტურას** ხაზვას** პროგრამირებას
** მონაცემთა ბაზებს.

სად შეუძლია GIS-ის სპეციალისტს მუშაობა?
ნებისმიერ სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებაში, რომელთაც აქვთ სივრცით ინფორმაციასთან საქმე. კერძოდ: 
** თავდაცვის სფეროში** შინაგან საქმეთს უწყებეში** საჯარო რეესტრში** საჯარო რეესტრის ავტორიზებულ კერძო ამზომველ კომპანიებში** მერის დაქვემდებარების უწყებებში** ტურიზმის დეპარტამენტში** თელასში
** თბილგაზში** თბილისის წყალში** არქიტექტურულ სამსახურებში** სამშენებლო კომპანიებში** სასწავლო-სამეცნერო დაწესებულებებში** სკოლებში** მსხვილ კორპორაციებში (გაზისა და ნავთობის, ელექტროკავშირი და სხვა).

1. გეოინფორმაციული სისტემები ArcGIS 
 • გაკვეთილი 1. ზოგადი საკითხები
 • გაკვეთილი 2. გის-ის მონაცემთა სახეები
 • გაკვეთილი 3. გის-ის ვექტორული თემატური ფენების დიგიტალიზაცია (აციფრვა)
 • გაკვეთილი 4. მონაცემთა ატრიბუტული ცხრილეები
 • გაკვეთილი 5. მონაცემთა მონიშვნა (Selection)
 • გაკვეთილი 6. მონაცემთა ვიზუალიზაცია
 • გაკვეთილი 7. წარწერებთან მუშაობა
 • გაკვეთილი 8. ციფრული რუკის კომპოზიცია 
 • გაკვეთილი 9. სხვადასხვა ტიპის ციფრული რუკების გენერირება
 • გაკვეთილი 10. სასარგებლო ინსტრუმენტები და უნარ-ჩვევები.
 • ლექციები შედგება თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობისგან.

სწავლის ხანგრძლივობა 10 - 2 სთ-იანი ლექცია - 2 – 3 კაციან ჯგუფში - 700 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 10 - 2 სთ-იანი ლექცია - 4 - 5  კაციან ჯგუფში - 600 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 10 - 2 სთ-იანი ლექცია - 6 - 10 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი. 

2. გეომონაცემთა ბაზები და პროგრამირება (პროგრამირება ArcGIS-ის გარემოში)
 • ArcGIS-ის დაპროგრამების საშუალებები (VBA) და ArcObjects-ის მოდელი (2 სთ)
 • გეომონაცემების გამოყენება (მონაცემთა მწკრივები და ფენები. მათი ატრიბუტები, დამუშავება, გარდაქმნა და საკოორდინატო სისტემებთან მიბმა) (2-3 სთ)
 • მონაცემთა გამოსახვა (2 სთ)
 • ArcObjects-ის მოდელის გამოყენება გეომონაცემთა შესწავლისას (2 სთ)
 • ოპერაციები ვექტორულ მონაცემებზე (1.5-2 სთ)
 • ოპერაციები რასტრულ მონაცემებზე (1.5-2 სთ)
 • ArcObjects-ის გამოყენება ადგილობრივი რუკების შექმნისას და სივრცული ინტერპოლაციის დროს (2-3 სთ).

სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 2 - 3  კაციან ჯგუფში - 600 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 4 – 5 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 6 - 10 კაციან ჯგუფში - 400 ლარი 

3. ლანდშაფტების 3D მოდელირება (ArcGIS 3D Analyst - სამგანზომილებიანი გეოსაინფორმაციო სისტემა)
ArcGIS 3D Analyst-ის შესაძლებლობები და გამოყენება (1 სთ)
შესავალი კურსი (2 სთ)
ზედაპირების სამგანზომილებიანი მოდელების (მაგ. TIN და DEM) შექმნა (2 სთ)
სამგანზომლებიანი მონაცემების მართვა (2 სთ)
ზედაპირების გამოსახვა (2 სთ)
ზედაპირების ანალიზი (2 სთ)
3D ვიზუალიზაცია (2 სთ)
3D ანიმაცია (2 სთ).

სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 2 - 3 კაციან ჯგუფში - 600 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 4 - 5 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 6 - 10 კაციან ჯგუფში - 400 ლარი 

4. გამოყენებითი კარტოგარფიის და გეოდეზიის საფუძვლები (GIS-ის სპეციალისტებისა და საჯარო რეესტრის ავტორიზებული ამზომველი ორგანიზაციებისათვის) 

რუკა და მისი ელემენტები:
 • ცნება რუკის შესახებ
 • რუკების კლასიფიკაცია
 • რუკის ელემენტები

რუკის მათემატიკური საფუძვლები:
 • პროექციები
 • მასშტაბი 
 • რუკის კომპოზიცია.

რუკის გეოდეზიური საფუძველი:
 • დედამიწის ელიფსოიდი
 • კოორდინატთა მსოფლიო გეოდეზიური სისტემა - WGS-84
 • კოორდინატთა სისტემები
 • სიმაღლეთა სისტემები
 • რუკის ლეგენდა.

ტოპოგრაფიული რუკა და გეგმა:
 • ტოპოგრაფიული რუკა
 • თანამედროვე ტოპოგრაფიული რუკები
 • ტოპოგრაფიული გეგმა
 • საკადასტრო რუკა 
 • შენობა-ნაგებობების შიგა ნახაზები.

დამატებითი მასალა:
 • რუკის გაფორმების ზოგიერთი საკითხი
 • კარტოგარფიული გენერალიზაცია
 • კარტოგრაფიული სახვითი საშუალებები.

სწავლის ხანგრძლივობა 5 - 1,5 სთ-იანი ლექცია - 2 – 3 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 5 - 1,5 სთ-იანი ლექცია - 4 - 5 კაციან ჯგუფში - 400 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 5 - 1,5 სთ-იანი ლექცია - 6 -10 კაციან ჯგუფში - 300 ლარი

აღნიშნული ტრენინგ-კურსების დასრულების შემდეგ ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!

გაითვალისწინეთ: "ინტელექტ ცენტრი" 23 წლის სასწავლო ცენტრია! 
ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ასევე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები!

წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან!
„ინტელექტ ცენტრი“ აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქართულ, თუ უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შესაბამისად, „ინტელექტ ცენტრის“ პარტნიორი ორგანიზაციებისგან სტაჟიორის, ან კადრის მოთხოვნისთანავე მოხდება ჩვენი წარმატებული კურსდამთავრებულების მონაცემების გაგზავნა!

"ინტელექტ ცენტრში" ყველა პირობა აშექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად!

თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 23 წლიან სამუშაო გამოცდილებას!

და გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორია რჩევანით იწყება!

შპს "ინტელექტ ცენტრი"

ტელ: +995 595050154, +995 593 614552, +995 577464862  - სასწავლოცენტრისადმინისტრაცია.
ვებგვერდი: http://www.intelc.ge
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com