კონკურსი აკადემიურ თანამდებობათა დასაკავებლად

თბილისი სრული განაკვეთი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
განათლება: დოქტორი
მეცნიერება/განათლება: უმაღლესი განათლება
განცხადება აკადემიურ თანამდებობათა დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ კავკასიის  საერთაშორისო  უნივერსიტეტი აცხადებს  კონკურსს  აკადემიურ  თანამდებობათა  დასაკავებლად

ვიწრო სფერო - ენები
სწავლის სფერო -  ინგლისური  ფილოლოგია

პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე   - 2 ვაკანსია;   
ასოცირებული პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე   - 6 ვაკანსია;   
ასისტენტ პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე   - 6 ვაკანსია;   
ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   - 3 ვაკანსია.   

ვიწრო სფერო - ენები
სწავლის სფერო -  ქართული ფილოლოგია

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე - 1 ვაკანსია.  
ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე   - 1 ვაკანსია.   

ვიწრო სფერო - ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ენების გარეშე)
სწავლის სფერო -   ისტორია

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე - 1 ვაკანსია.  

ვიწრო სფერო - სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები
სწავლის სფერო -   სოციალური მეცნიერებები

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე - 1 ვაკანსია.  

ვიწრო სფერო - სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები
სწავლის სფერო - საერთაშორისო ურთიერთობები
პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე   - 1 ვაკანსია;   
 ასოცირებული პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე   - 1 ვაკანსია.
   
ვიწრო სფერო - სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები
სწავლის სფერო - უსაფრთხოების კვლევები 
პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე   - 1 ვაკანსია.

ვიწრო სფერო - ინტერდისციპლინური
სწავლის სფერო -  კონფლიქტოლოგია
ასისტენტ პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე   - 1 ვაკანსია.

კონკურსი ცხადდება 2023  წლის 15 სექტემბრიდან
აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველებმა 2023 წლის 17 ოქტომბრიდან 2023 წლის  26 ოქტომბრის ჩათვლით კონკურსანტთა საბუთების მიმღებ  კომისიას უნდა წარუდგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, შესაბამისი სწავლის სფეროსა  და აკადემიური თანამდებობის მითითებით;
 • ავტობიოგრაფია (CV);
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ერთი ფოტოსურათი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი ყველა საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნოტარიულად   დამოწმებული ასლი;
 • უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დოკუმენტთან / დოკუმენტებთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი/დოკუმენტები;
 • სამეცნიერო–პედაგოგიური  მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი/დოკუმენტები;
 • ინფორმაცია ბოლო 5  წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში, სასერთიფიკატო კურსებსა თუ თრენინგებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება კონკურსანტს, რომელსაც მეტი ექნება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, სასერთიფიკატო კურსებსა და  თრენინგებში მონაწილეობა);
 • სამეცნიერო სტიპენდიებისა და გრანტების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, არსებობის შემთხვევაში;
 • ცნობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის 
 • ჩადენისთვის ნასამართლეობის შესახებ.
 • პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  საჭიროა:
 • დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; 
 • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება; 
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში, შესაბამის სპეციალობაში /დარგში  გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციების  ჩამონათვალი ჟურნალის სახელწოდებისა და ზუსტი თარიღის მითითებით (თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება კონკურსანტს, რომელსაც მეტი ექნება საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული პუბლიკაციები);
 • ბოლო 5  წლის განმავლობაში ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში,  სასერთიფიკატო კურსებსა და ტრენინგებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება კონკურსანტს, რომელსაც მეტი ექნება  ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა, სამეცნიერო  სტიპენდიები და გრანტები);
 • არსებობის შემთხვევაში სამეცნიერო  სტიპენდიებისა და გრანტების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები.
 • იმ საგანმანათლებლო პროგრამის / პროგრამების განვითარების კონცეფცია, რომლის განხორციელებაში მონაწილეობის სურვილიც აქვს კონკურსანტს; 
 • იმ  სასწავლო კურსების ხედვა, რომლის წაკითხვის სურვილიც აქვს კონკურსანტს აკადემიური თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში; 
 • საგანმანათლებლო პროგრამისა და სილაბუსის შემუშავების პრაქტიკული გამოცდილება.

ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  საჭიროა:
 • დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; 
 • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 3 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება; 
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში, შესაბამის სპეციალობაში /დარგში  გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორობა/თანაავტორობა (თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება კონკურსანტს, რომელსაც მეტი ექნება საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული პუბლიკაციები);
 • ბოლო 5  წლის განმავლობაში ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა (თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება კონკურსანტს, რომელსაც მეტი ექნება ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა, სამეცნიერო  სტიპენდიები და გრანტები);
 • იმ  სასწავლო კურსების ხედვა, რომლის წაკითხვის სურვილიც აქვს კონკურსანტს აკადემიური თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში; 
 • საგანმანათლებლო პროგრამისა და სილაბუსის შემუშავების პრაქტიკული გამოცდილება;

ასისტენტ პროფესორის  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  საჭიროა:
 • დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; 
 • ბოლო 5  წლის განმავლობაში, შესაბამის სპეციალობაში /დარგში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორობა/თანაავტორობა (თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება კონკურსანტს, რომელსაც მეტი ექნება საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული პუბლიკაციები);
 • ბოლო 5  წლის განმავლობაში ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა (თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება კონკურსანტს, რომელსაც მეტი ექნება ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა, სამეცნიერო  სტიპენდიები და გრანტები);
 • იმ  სასწავლო კურსების ხედვა, რომლის წაკითხვის სურვილიც აქვს კონკურსანტს აკადემიური თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში; 
 • საგანმანათლებლო პროგრამისა და სილაბუსის შემუშავების პრაქტიკული გამოცდილება.

ასისტენტის  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  საჭიროა:
 • კონკურსანტი იყოს იმ სფეროს / საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტი, რომლის ფარგლებშიც სურს აკადემიური თანამდებობის დაკავება.

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:
1. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით კონკურსანტთა შერჩევა (კონკურსანტების დაუსწრებლად); 
2. პირველ ეტაპზე შერჩეული კონკურსანტების საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება/საჩვენებელი ლექციის ჩატარება (ონლაინ, საჭიროების შემთხვევაში).

კონკურსის პირობები: 
 • საკონკურსო განაცხადი და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იყოს საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადებში;
 • ძირითად კრიტერიუმებთან კონკურსანტების განაცხადების შესაბამისობის დადგენის მიზნით, დოკუმენტაციის  გადარჩევა მოხდება საკონკურსო კომისიის მიერ.

კონკურსის პირველი ეტაპი (საკონკურსო დოკუმენტაციის შესწავლა) ჩატარდება 2023 წლის 27-28
ოქტომბერს.
კონკურსის მეორე ეტაპი (საჭიროების შემთხვევაში)  ჩატარდება 2023 წლის 30 ოქტომბერს;

შედეგები გამოქვეყნდება  2023 წლის 31 ოქტომბერს.
კონკურსანტთა საბუთების მიღება იწარმოებს მისამართზე,
ქ. თბილისი, ჩარგლის ქუჩა #73, VII სართული, ოთახი # 701 
ტელ.:  +995 2 61-12-98;  +995 2 30-86-41;  +995 2 10-52-03