იურისტი

ბათუმი სრული განაკვეთი HORIZONS GROUP
მივლინება: არა
განათლება: ბაკალავრი ენები: ინგლისური, რუსული
იურიდიული: იურისტი
ORIZONS GROUP აცხადებს ვაკანსიას იურისტის პოზიციაზე
მუდმივი სამუშაო ადგილი:   ბათუმი 
სამუშაოს ტიპი:   სრული განაკვეთი 
ანაზღაურება: მაღალი 
 

მოვალეობები:   
 • კომპანიის ინტერესების დაცვა და წარმომადგენლობა საქართველოს საერთო სასამართლოებში, სამართალდამცავ და ადმინისტრაციულ ორგანოებში, აგრეთვე, სხვა მესამე პირებთან ურთიერთობის დროს; 
 • კომპანიისა და მისი  პარტნიორების სამართლებრივი მხარდაჭერა , სამართლებრივი შეფასების, ანალიზისა და დასკვნის წარდგენა (მათ შორის დავის განმხილველი ორგანოსათვის მიმართვის მიზანშეწონილობის თაობაზე და სხვა), მხარეებთან მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობა; 
 • წარმოშობილ დავებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება და მათი უფლებამოსილი ორგანოსათვის/პირისათვის (ადმინისტრაციული/სასამართლო ორგანოებისათვის და მხარისთვის) წარდგენა; 
 • კომპანიის შიდასამართლებრივი აქტებისა და ხელშეკრულებების (შეთანხმებების) პროექტების მომზადება და მათი კომპანიის საქმიანობის მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტებთან და კომპანიის სხვა შიდა მმართველობით/განკარგულებით დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაში მოყვანა; 
 • კომპანიის სტუქტურული ერთეულებისა და თანამდებობის პირების  მიერ მომაზადებული კორესპონდენციის სამართლებრივი ექსპერტიზა, საჭიროების შემთხვევაში სათანადო შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გაცემა; 
 • შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და სათანადო რეაგირება, საჭიროების შესაბამისად დასაბუთებული წერილების მომზადება; 
 • მოთხოვნის შემთხვევში  პარტნიორთა კრებაზე დასწრება და  განსახილველ საკითხებზე სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევა; 
 • კომპანიის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების/შეთანხმებების/მემორანდუმების, სასამართლო საქმის მასალების რეგისტრაცია და შესაბამისი რეესტრების წარმოება; 
 • მარეგისტრირებელ ორგანოში კომპანიის მფლობელობაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების რეგისტრაციის უზრუნველყოფა; 
 • კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო სიახლეების და ცვლილების მუდმივი მონიტორინგი, მათი ანალიზი და  შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება კომპანიის ხელმძღვანელი პირებისათვის  და სტრუქტურული ერთეულებისათვის;  
 • შესრულება ყველა სხვა პროფესიული დავალებისა, რომლებიც აუცილებელია დაკისრებული მოვალეობების ეფექტურად განსახორციელებლად; 

პროფესიული მოთხოვნები: 
 • უმაღლესი იურიდიული განათლება; 
 • სასამართლო წარმომადგენლობის გამოცდილება; 
 • საქართველოს ადმინისტრაციული და სამოქალაქო კანონმდებლობის ცოდნა; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა;       
 • ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;                     
  
პიროვნული თვისებები: 
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
 • გუნდურად  მუშაობის უნარი; 
 • დროის ეფექტურად მართვისა და პრიორიტეტების სწორად გადანაწილების უნარი; 
 • პუნქტუალურობა; 
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა; 
 
თუ თქვენი ცოდნა და შესაძლებლობები ემთხვევა ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს გთხოვთ, გადმოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე (CV) ფოტოსურათთან ერთად შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:  safety@horizonsbatumi.com