AFG Finance LLC

logo

ინდუსტრია: ბუღალტერია და ფინანსები

თანამშრომელთა რაოდენობა: 10 - 50

ვებ–საიტი: www.afg.ge

ელ. ფოსტა: hr@afg.ge

Business development and consulting company with presence in Europe and Georgia.